پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شنبه, 4 خرداد 1398
آیین نامه ها

آئین نامه اجرائی ماده 90قانون کار

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

اندازه پرونده : 180353 bytes

آئین نامه حفاظتی موادخطرناک

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

اندازه پرونده : 399324 bytes

آئین نامه حفاظتی کارباسموم ودفع آفات نباتی درکشاورزی

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

اندازه پرونده : 400759 bytes

آئین نامه پیشگیری ومبارزه باآتش سوزی

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

اندازه پرونده : 253916 bytes

آئین نامه کمیته ایمنی وبهداشت کار

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

اندازه پرونده : 119345 bytes

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0